Ammattiylpeys ruokkii tiimisi tuloksellisuutta ja sitouttaa koko työyhteisöä

Ammattiylpeys kulkee käsi kädessä työntekijäkokemuksen ja työtyytyväisyyden kanssa. Miten parhaat työpaikat ruokkivat ammattiylpeyttä?

Ammattiylpeys ei yleensä ole asia, jota ihmiset aktiivisesti miettivät työpaikkaansa arvioidessaan, ellei sitä heiltä erikseen kysytä. Parhaimmillaan se on kuitenkin jotain, mitä työntekijät tuntevat ja kokevat päivittäisessä työssään.

Ammattiylpeys vahvistaa motivaatiota ja työntekijöiden sitoutumista. Oikeilla keinoilla voit myös ruokkia työntekijöiden ylpeydentunnetta omasta työpaikastaan entisestään.

Ammattiylpeys, työhäpeä vai jotain siltä väliltä?

Kun työntekijät kokevat ylpeyttä työstään, se motivoi näkemään enemmän vaivaa asiakkaiden, kollegoiden ja koko työpaikan edun hyväksi.

Työorientoituneessa yhteiskunnassa onnistumisen tunteet ja jopa oma identiteetti voivat olla hyvin vahvasti kytköksissä omaan työminään. Kun yksilöllä on vahva ammattiylpeys, se näkyy useina positiivisina kerrannaisvaikutuksina työssä.

Jos ammattiylpeys on matala, työntekijät saattavat sitoutua heikommin tavoitteisiin tai parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseen. Ammattiylpeyttä rapauttavat esimerkiksi kokemukset arvoristiriidoista tai merkityksellisyyden puuttumisesta, jolloin työ saatetaan kokea ”vääränlaiseksi”. Voidaan puhua jopa työhäpeästä (HS 7.11.22). 

Ammattiylpeys on siis selvä valtti, joka tuo tuloksia ja ruokkii merkityksellisyyttä. Näistä syistä jokaisen johtajan, HR-ammattilaisen ja tiimin vetäjän tulisi olla kiinnostunut ammattiylpeyden tunnistamisesta ja sen vahvistamisesta.

Seuraavilla keinoilla voit vahvistaa ylpeyden tunnetta.

1. Älä unohda säännöllisiä kohtaamisia ja käytäväkeskusteluja, vaikka hybridityö on tullut jäädäkseen

Esihenkilönä sinun kannattaa löytää aikaa myös epämuodollisiin kohtaamisiin työntekijöiden kanssa. Näissä tilanteissa on hyvä keskittyä kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen, ei niinkään esihenkilö-johdettava-tyyliseen palautteenantoon.

Tiedustele työntekijän lyhyen ja pitkän aikajänteen tavoitteita sekä miten motivoituneeksi hän kokee olonsa niitä kohti edetessään. Usein näissä pienissäkin hetkissä voi ilmetä jotain tärkeää esimerkiksi meneillään olevasta projektista sekä siitä, millaista tukea työntekijä juuri sillä hetkellä tarvitsee.

Kun osoitat aitoa kiinnostusta työntekijää kohtaan, tuot samalla ilmi arvostusta ja välittämistä. Tämä luo vahvempaa pohjaa myös ammattiylpeyden kokemiselle.

Lue myös: Hybridityö ravistelee työelämää: 5 faktaa johtajalle

2. Viesti aktiivisesti yrityksen tavoitteista

Työntekijät tahtovat tietää, että heidän päivittäiset tehtävänsä ovat merkityksellisiä suuremman vision kannalta. Säännöllisellä viestinnällä voit varmistaa, että työntekijät tuntevat yrityksen lyhyen ja pitkänaikajänteen tavoitteet sekä miten niihin on tarkoitus päästä.

Selkeä tavoitteenasetanta auttaa työntekijöitä keskittymään olennaiseen. Kun työntekijät onnistuvat omassa työssään ja tiedostavat edistävänsä yrityksen tavoitteiden saavuttamista sekä saavat siitä kiitosta, he kokevat yleensä vahvempaa ammattiylpeyttä omasta työstään.  

3. Käytä erityistä tarkkuutta johtoasemassa toimivien valintaan

Tämä saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta edelleen väärien henkilöiden valitseminen johto- ja esihenkilötehtäviin on yksi kalleimmista virheistä yrityksissä. Pätevimmätkään ammattilaiset substanssiosaamisen tai henkilökohtaisten tulosten kannalta eivät välttämättä sovi esihenkilötehtäviin.

Esihenkilön on oltava sekä rohkaiseva, innostava että sosiaalisesti lahjakas viestijä. Sopiva tasapaino tärkeimpien ominaisuuksien ja taitojen välillä on haastava, jopa harvinainen. Jos onnistut löytämään oikean henkilön johtotehtäviin, kiinnitä hänen sitouttamiseensa erityistä huomiota.

Parhaimmillaan taitava esihenkilö osaa ruokkia ammattiylpeyttä muun muassa arvostavalla palautteenannolla ja onnistumisten esiin nostamisella.

4. Keskity oikeasti merkityksellisiin ja vaikuttaviin tekoihin vastuullisuudessa

Ammattiylpeys omasta työpaikasta voi vahvistua, kun työntekijä kokee työpaikkansa tekevän aidosti merkityksellisiä tekoja yhteisen hyvän, kuten yhteiskunnan tai ympäristön hyväksi.

Toimenpiteet voivat kohdistua sekä työpaikan ulkopuolelle että sen sisälle: miten voitte esimerkiksi pienentää ympäristövaikutuksianne tai edistää monimuotoisuutta ja tasa-arvon toteutumista? Monet arvostavat pitkälle kantavia tekoja, joissa ei mennä vain minimiodotusten mukaisesti tai tavoitella ensi sijassa hyvää julkista kuvaa.

5. Nosta onnistumisia esiin ja kiitä julkisesti

Mikään ei ruoki työntekijän onnistumisen kokemuksia, merkityksellisyyden tunnetta ja ammattiylpeyttä vahvemmin, kuin kiitokset ja tunnustuksen saaminen hyvin tehdystä työstä. Tämä saa työntekijän tuntemaan, että häntä ja hänen työtään arvostetaan ja että ne tulevat nähdyksi.

Tehokkaimpia tunnustuksia voivat olla arkisetkin pienet palautteet suullisesti tai pikaviestimellä, onnistumisten nostaminen tiimien omissa palavereissa sekä niistä tiedottaminen yrityksen yhteisissä kanavissa ja tilaisuuksissa.

6. Selvitä, millainen ammattiylpeys työyhteisössänne todella on ja hyödynnä tuloksia

Kollektiivinen ammattiylpeys ja yhteisöllisyyden kokeminen ovat merkittävä voimavara työpaikalla. Jos haluat selvittää, miten vahvaa ammattiylpeyttä työyhteisönne jäsenet todellisuudessa kokevat, ota avuksi henkilöstötutkimuksemme. Pitkälle jalostetun valmiin datan avulla pääset tarkastelemaan syy-seuraus-suhteita, kuten mitkä tekijät voivat vaikuttaa työtekijöidenne ammattiylpeyteen sitä heikentävästi tai vahvistavasti. Lue lisää henkilöstötutkimuksesta täältä.

Henkilöstötutkimuksemme myötä, teille voidaan myöntää myös arvostettu Great Place to Work ® sertifiointi. Erityistunnustus kertoo, että teillä on mitatusti hyvä työpaikka, mikä vahvistaa työntekijöiden ylpeyttä, yhteisällisyyttä ja jaettujen onnistumisten kokemuksia entisestään. Tunnustuksen saaminen edellyttää tarpeeksi korkeita Trust Index™ -pisteitä. Lue lisää sertifioinnista.

Lue myös:

Hyvä työkulttuuri ja työntekijäkokemuksen kehittäminen – sertifioinnin 8 hyötyä yritykselle

Katso tuoreimmat sertifioidut yritykset täältä!

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät