Miksi ja miten rakentaa luottamusta työpaikalla?

Kolme olennaista elementtiä, jotka yhdistävät hyviä työpaikkoja.

Voisi ajatella, että tyytyväiset työntekijät ovat niitä, jotka nostavat isoa palkkaa ja saavat erinomaisia etuuksia. Tai niitä, jotka saavat osuuden yrityksen voitoista tai työskentelevät organisaatiossa, jossa on matala ja oikeudenmukainen hierarkia.

Pohjimmiltaan työntekijäkokemus ei kuitenkaan määräydy sen mukaan, onko yritys julkinen vai yksityisomistuksessa, ovatko sen työntekijät tunti- vai kuukausipalkkaisia tai valmistaako yritys ohjelmistoja Piilaaksossa vai koneita Suomessa.

Tärkein työntekijäkokemukseen vaikuttava elementti on yksinkertaisesti luottamus. Luottavatko työntekijäsi sinuun?

Yli 30 vuoden tutkimustyön perusteella Great Place To Work on pystynyt määrittämään, että hyvän työntekijäkokemuksen perustana on luottamus, ja siihen myös Trust Index -henkilöstötutkimuksemme perustuu.

Mistä luottamus työpaikalla rakentuu?

Luottamus voi tuntua höttöiseltä sanalta, vaikkakin se tunnustetaan yhä enemmän olennaiseksi liiketoiminnan voimavaraksi. Kuten Edelmanin vuosittainen luottamusbarometri osoittaa, luottamuksella median ja hallituksen kaltaisiin instituutioihin voi olla syvällisiä vaikutuksia markkinoihin.

Mutta mitä tarkoittaa, että työntekijät kokevat luottamusta?

Ei riitä, että työntekijöiden vain oletetaan luottavan työnantajaansa, vaan luottamuksen kulttuuri rakennetaan suunnitelmallisesti ajan kanssa.

Great Place To Workin tutkimusten mukaan vahva luottamuksen kulttuuri perustuu kolmeen osa-alueeseen:

1️⃣ Uskottavuus. Kokevatko työntekijät, että johtajat ovat päteviä, kommunikoivia ja rehellisiä?

2️⃣ Kunnioitus. Tuntevatko työntekijät, että heitä kunnioitetaan sekä ammattilaisina että yksilöinä, joilla on elämää työn ulkopuolella?

3️⃣ Oikeudenmukaisuus. Näkevätkö työntekijät organisaation paikkana, jossa kaikilla on yhtäläiset ja reilut mahdollisuudet menestyä?

Näiden osa-alueiden taustalla on sitoutuminen monimuotoisuuteen, tasa-arvoon, osallistamiseen, yhteenkuuluvuuteen ja diversiteettiin. Ilman hyväksyvää, osallistavaa ja tasa-arvoista kulttuuria luottamus menetetään nopeasti.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että kaikkia organisaatiossa kohdellaan uskottavasti, kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti, riippumatta heidän työroolistaan, sukupuolestaan, etnisestä alkuperästään tai muusta demografisesta tekijästä. Hyvässä työpaikassa työntekijäkokemus on johdonmukainen kaikille.

Täyttä luottamusta ei synny, mikäli vain ylemmän tason miesjohtajat kokevat luottavansa organisaatioon, mutta rivityöntekijöiden tai naispuolisten johtajien kokemus on erilainen. Tämän takia henkilöstötutkimuksemme mittaa eri työntekijäryhmien välisiä aukkoja sen tunnistamiseksi, millainen on jokaisen työntekijän kokemus työstään – ei vain enemmistön kokemus.

Luottamuksen rakennuspalikat

Miten hyvät johtajat kehittävät uskottavuutta, kunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta yrityksissään?

Hyvän työpaikan ytimessä on luottamus ja avoin vuorovaikutus. Luottamuksen merkitystä ei voi korostaa liikaa – se on huomioitava kaikessa toiminnassa ja johtamisessa. Luottamusta rakennetaan – ja testataan – jokapäiväisessä toiminnassa. Työntekijöille se korostuu erityisesti siinä, miten johdon ja esihenkilöiden teot ja sanat kohtaavat. Luottamus kehittyy vasta, kun sanoja seuraa teko.

Luottamuksen kulttuurin rakentaminen alkaa johtajista, sillä luottavaista organisaatiota ei voi luoda ilman, että se mallinnetaan arvoksi organisaation huipulta.  

Lähde rakentamaan luottamusta organisaatiossasi seuraavilla tavoilla:

Uskottavuus

◾ Viesti johdonmukaisesti ja avoimesti
◾ Varmista, että ulkoinen viestintä heijastaa arvoja, jotka näkyvät sisäisessä toiminnassanne. Jos markkinoitte yritystänne yhdenvertaisena työpaikkana, myös työntekijöiden tulee tuntea kulttuurinne yhdenvertaisena.
◾ Peräänkuuluta, että julkiset arvolupauksenne vastaavat sisäistä työntekijöiden kokemusta.
◾ Varmista, että viestintä kulkee molempiin suuntiin – kuuntele työntekijöitäsi yhtä paljon kuin jaat heille tietoja.
◾ Tee konkreettisia toimenpiteitä työntekijäpalautteen perusteella.

Kunnioitus

◾ Luo työkulttuuri, joka tukee työntekijöiden työ- ja yksityiselämän tasapainoa, tarjoa joustavuutta työaikoihin ja ymmärrä elämää työn ulkopuolella. Ja muista näyttää itse hyvää esimerkkiä!
◾ Osoita aitoa kiinnostusta siihen, keitä työntekijäsi ovat ja mikä heille on tärkeää työn ulkopuolella.
◾ Osoita arvostusta työntekijöiden hyvää työtä ja ylimääräistä vaivannäköä kohtaan.
◾ Tarjoa kehitys- ja koulutusohjelmia, anna työntekijöille aikaa niiden suorittamiseen ja palkitse työntekijöitä, jotka suorittavat ne loppuun.
◾ Varmista, että jokainen voi olla täysin oma itsensä työpaikalla, ja kehitä yhteenkuulumista ja osallisuutta.

Oikeudenmukaisuus

◾ Tarkista työstä saatavat korvaukset ja poista palkkaerot samaa työtä tekeviltä työntekijöiltä.
◾ Varmista hallituksen monimuotoisuus eli se, että se koostuu mahdollisimman eri taustaisista ja ikäisistä ihmisistä.
◾ Tarkista ja huolehdi siitä, että työpaikan hyvinvointiohjelmat palvelevat kaikkien työntekijöiden tarpeita.

Luottamus lisää tuottavuutta

Luottamuksen rakentamisella on ilmiselvä vaikutus organisaatioiden taloudelliseen suorituskykyyn eri toimialoilla.

Data osoittaa selvästi, että yritykset, jotka panostavat työntekijöihinsä, saavuttavat parempia taloudellisia tuloksia pitkällä aikavälillä. Riippumattoman sijoitusyhtiön FTSE Russellin mukaan Fortune Parhaat Työpaikat -listalla olevat organisaatiot tuottavat kolminkertaisesti enemmän.

Lisäksi näillä yrityksillä on resilienssiä selviytyä talouden laskusuhdanteista. Great Place To Workin tutkimus osoittaa, että keskeisiä työntekijäryhmiä tukeneet yritykset pystyivät kasvamaan vuosien 2008–2010 taloudellisen taantuman aikana ja ovat pärjänneet huomattavasti kilpailijoitaan paremmin vuosikymmen sen jälkeen.

Kun organisaatiossa vallitsee täysi luottamus työnantajan ja työntekijöiden kesken, tulokset ovat kiistattomia:
◾ Korkean luottamustason kulttuureilla on puolet vähemmän työntekijävaihtuvuutta alan muihin toimijoihin verrattuna.
◾ Korkean luottamustason kulttuurit innovoivat enemmän.
◾ Korkean luottamustason kulttuureissa useammat työntekijät antavat parhaan panostuksensa palvellakseen asiakkaita mahdollisimman hyvin.

Haluatko oppia rakentamaan voittavaa yrityskulttuuria?

Liity sisäpiirimme ja vastaanota työkulttuuriin liittyvää uusinta tutkimustietoa, vinkkejä ja artikkeleita. Liity sisäpiiriin tästä.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät