ESG: Onnistu sosiaalisen vastuun osa-alueilla 

Henkilöstötutkimuksen tulokset auttavat oleellisuusanalyysin teossa ja ESG:n mukaisen raportoinnin syventämisessä. Lue tai kuuntele alta, miten yrityksesi voi ottaa ESG:n haltuun ja parantaa kilpailuasemaansa sosiaalisella vastuullisuudella!

🎧 Kuuntele juttu

ESG nousi nopeasti suuryritysten ja organisaatioiden kuumaksi perunaksi vuonna 2023, kun päätökset direktiivin voimaanastumisesta tulivat tietoon. ESG on kuitenkin myös pienempiä toimijoita koskeva asia, sillä sen edellyttämät raportointivastuut ovat väistämättä edessä tulevien vuosien aikana.

Great Place To Workin® henkilöstötutkimuksemme tukee tavoitettanne vuoropuhelun luomisessa työpaikan ja työntekijöiden välillä. Tutkimuksen tulokset auttavat oleellisuusanalyysin teossa sekä ESG:n mukaisen raportoinnin syventämisessä.  

👉Tarkastelemme tässä artikkelissa etenkin ESG:n sosiaalisen vastuun osa-aluetta ja työntekijöitä työpaikan tärkeimpänä sidosryhmänä.

Voit tutustua ensin tärkeimpiin käsitteisiin, joita ovat ESG sekä siihen liittyvät CSRD ja ESRS. Jos haluat siirtyä suoraan työpaikan sosiaalisen vastuun käytännön raportointivinkkeihin, niin klikkaa alta suoraan haluamaasi osioon!

Sisällys:

Osa 1. Termit tutuksi

Osa 2. Onnistu sosiaalisen vastuun osa-alueilla

Osa 1. Termit tutuksi

Lyhyesti: Mikä on ESG?

ESG tarkastelee yrityksen tai organisaation toimintaa kolmesta vastuullisuuden näkökulmasta:

🌍Environmental: ympäristöön liittyvä vastuu kattaa muun muassa yrityksen hiilijalanjäljen, päästöt sekä toiminnan muut vaikutukset luontoon ja ympäristöön.

Miten organisaatio käyttää energiaa ja muita resursseja sekä millä tavoin se aiheuttaa jätettä?

👥Social: sosiaalinen vastuu tarkastelee miten yrityksen toiminta vaikuttaa työntekijöihin tai sen ulkopuolisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan, esimerkiksi toimitusketjussa.

Miten toiminta vaikuttaa ihmisiin ei vain työpaikan sisällä, vaan myös laajemmassa merkityksessä?

📊Governance: hallintotapaan keskittyvä osa-alue pureutuu muun muassa yrityksen tapaan tehdä päätöksiä sekä siihen, millaisia vaikutuksia näillä päätöksillä on.

Ovatko yrityksessä tehnyt päätökset rehellisiä, eettisiä ja oikeudenmukaisia?

💡ESG-raportointikäytänteitä ohjaavat tarkemmat direktiivit ja standardit, joista tärkeimmät ovat CSRD ja ESRS.

Mikä on CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)?

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) on EU:n kestävyysraportointidirektiivi, jonka tavoitteena on yhtenäistää organisaatioiden ESG-raportointia ja parantaa niiden luotettavuutta.

CSRD tuli voimaan vuoden 2023 alussa, ja sen mukainen raportointi alkaa pakollisena osalle organisaatioista vuonna 2025. Viimeisillekin se astuu voimaan jo vuonna 2028. Raportointi tehdään edellisen vuoden datan pohjalta. 

Mikä on ESRS (eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit)?

Yksi osa CSRD:tä on ESRS, joka on käytännönläheisempi työkalu kestävyysraportointidirektiivin mukaiseen raportointiin. ESRS tarjoaa raportointivelvoitteille standardisoidun raportointikehyksen, joka koostuu 12 standardista. Niiden avulla organisaatioiden on mahdollista raportoida edellytysten mukaisella tavalla omista ESG-toimistaan.

👉Tutustu myös henkilöstötutkimukseen

Osa 2. Onnistu sosiaalisen vastuun osa-alueilla

Vastuullisuustyön osa-alueet

ESG-osa-alueiden organisaatiokohtaisuus tulee siitä, että jokaisen työpaikan on tunnistettava omat tärkeimmät vastuullisuuden aihionsa, joita mitataan ja kehitetään. 

Osa-alueet tunnistetaan tutkimuksen avulla, minkä jälkeen tehdään oleellisuusanalyysi ja toimintasuunnitelma. Tutkimusten jälkeen osa vastuullisuutta on kertoa avoimesti, mitä tulokset kertovat ja mitä toimenpiteitä tehdään seuraavaksi. 

Samalla työpaikan on pystyttävä todentamaan, miten vastuullisuuteen liittyvää vuoropuhelua käydään eri sidosryhmien, kuten työntekijöiden kanssa. Henkilöstötutkimuksemme auttaa juuri tässä.

Lue myös: Näin Suomen parhaat työpaikat rakentavat parempaa työelämää

Mitä sosiaalisen vastuun osalta on raportoitava?

Sosiaalisen vastuun raportointivelvoitteet liittyvät mitattaviin lukuihin, kuten tarjottujen koulutuspäivien määrään sekä palkkatasoihin ja niiden eroihin esimerkiksi sukupuolten välillä.

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksemme pureutuu standardien mukaista raportointia syvemmälle, syy-seuraussuhteisiin. Voit hyödyntää henkilöstötutkimuksen tuloksia sekä vastuullisuusraportoinnissa että ESG-työnne kehitystoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Samalla pääset sukeltamaan työntekijöiden todellisiin kokemuksiin tarkasteltavien mittareiden osalta.

💡Esimerkki: standardi edellyttää raportoimaan tarjottujen koulutuspäivien määrän. Trust Index™ -henkilöstötutkimuksen myötä saat tarkempaa dataa siitä, kokevatko työntekijät, että heille tarjotaan riittävästi heidän työtään ja osaamistaan tukevia koulutusmahdollisuuksia?

Trust Index™ -henkilöstötutkimuksen osa-alueita ovat muun muassa:

Monimuotoisuutta ja osallisuutta koskevat mittarit:

👉Demografinen monimuotoisuus: palkataanko työpaikalle ihmisiä, jotka edustavat erilaisia sukupuolia, rotuja, etnisyyttä tai ikäryhmiä.

👉Palkkauksellinen tasa-arvo: ovatko palkat tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia riippumatta muun muassa ihmisten sukupuolesta tai etnisestä taustasta.

👉Johtajien monimuotoisuus: onko jokaisella tasa-arvoiset mahdollisuudet etenemiseen ja löytyykö organisaation johtotehtävistä erilaisten ryhmien edustajia.

Lue myös: Näin maailman parhaat työpaikat edistävät naisten asemaa työelämässä

Työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia koskevat mittarit:

👉Työntekijöiden sitoutuminen: kuinka vahvaksi työntekijät kokevat yhteenkuuluvuuden tunteen sekä kuinka tyytyväisiä ja sitoutuneita he ovat.

👉Edut: millaisia mahdollisuuksia työntekijöillä on terveys- ja hyvinvointipalveluiden käyttämiseen, mukaan lukien mielenterveystuki.

👉Hyvinvointi: paljonko työpaikalla on sairauspoissaoloja tai vaihtuvuutta sekä millaiset ovat työpaikan tarjoamat työterveyspalvelut.

👉Työnteko: kokevatko työntekijät, että heillä on riittävät työvälineet ja resurssit työnsä toteuttamiseen. 

👉Koulutus ja kehittäminen: kokevatko työntekijät, että heille tarjotaan riittävästi koulutusmahdollisuuksia oman ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.

👉Turvallisuus: miten vahvaksi työntekijät kokevat työpaikan fyysinen ja psyykkisen turvallisuuden.  

Voit hyödyntää henkilöstötutkimuksen tuloksia sekä vastuullisuusraportoinnissa että ESG-työnne kehitystoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Samalla pääset sukeltamaan työntekijöiden todellisiin kokemuksiin tarkasteltavien mittareiden osalta.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, millaisen datan pariin voit sukeltaa Trust Index™ -henkilöstötutkimuksemme avulla. Parasta on, että tutkimustyökalun avulla voit tarkastella helposti erilaisia riippuvuussuhteita, ryhmiä tai kehitystrendejä. Saat suoraan esimerkiksi ESG-raportoinnissa tai vastuullisuusviestinnässä hyödynnettävää dataa.

Käytännössä jokainen Trust Index™ -henkilöstötutkimuksia toteuttava työpaikka on jo hyvin pitkällä sosiaalisen vastuullisuuden raportointi- ja kehittämismahdollisuuksien osa-alueilla. Seuraava askel liittyy enemmän työstä ja tuloksista viestimiseen.

Lue lisää tutkimuksesta täältä.

Tutkittua tietoa: Miksi työpaikan vastuullisuus on niin merkittävä kilpailuetu?  

ESG tarjoaa työpaikoille erinomaisen viitekehyksen, jonka avulla on mahdollista parantaa työntekijöiden sitoutumista, nostaa taloudellista tulosta sekä vaikuttaa myönteisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmaan – kaikki nämä samanaikaisesti.

🔎Tutkimuksemme osoittaa, että kun työntekijät kokevat, että heidän työllään on ”erityinen merkitys” sen sijaan, että se olisi ”vain työtä”, he kokevat 56 % todennäköisemmin innovaatiomahdollisuuksia. Toisin sanoen se, että työntekijät tunnistavat toimintansa yhteyden johonkin yksittäistä roolia suurempaan merkitykseen, on tärkeä tekijä organisaation menestyksen kannalta.

🔎Olemme havainneet tutkimuksissamme myös sen, että ihmiset, jotka kokevat työnantajansa vaikuttavan myönteisesti yhteiskuntaan, sanovat 11 kertaa todennäköisemmin, että he aikovat pysyä organisaatiossaan pitkällä aikavälillä. He kertovat myös 14 kertaa todennäköisemmin odottavansa innolla töihin tuloa. Tulokset korostuivat etenkin milleniaalien kohdalla.

Lue myös: Menestyneimpiä työpaikkoja yhdistävät nämä kolme asiaa

🔎Myös IBM havaitsi omassa tutkimuksessaan, että 67 % kyselyyn vastanneista oli halukkaampia hakemaan töitä ympäristön kannalta kestävistä yrityksistä. Työntekijöistä, jotka olivat vaihtaneet työpaikkaa viimeisen vuoden aikana, noin joka kolmas oli hyväksynyt pienemmän palkan työskennelläkseen sosiaalisesti vastuullisessa tai kestävässä organisaatiossa.

Tästä näkökulmasta ESG voi olla kilpailuetu sekä työntekijöiden houkuttelemisessa että sitouttamisessa.

👉Lue miten Suomen parhaat työpaikat huomioivat työntekijäkokemuksen strategiassaan

Miten lisätä vuoropuhelua ja osallistaa työntekijöitä vastuullisuustyöhön?

Tulevaisuudessa työntekijät kaipaavat yhä enemmän vaikutusmahdollisuuksia sekä merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemusta. Tämä on työpaikoille merkittävä mahdollisuus, sillä parhaat innovaatiot, kehittäminen ja kasvu tapahtuvat erilaisia näkökulmia hyödyntämällä.

Voit lisätä vuoropuhelua ja osallisuutta näillä tavoilla.👇 

Luottamukseen perustuvan kulttuurin rakentaminen: Kun työntekijät tuntevat, että heihin luotetaan, he ottavat todennäköisemmin enemmän vastuuta ja omistajuutta tehtävistään ja työpaikan yhteisistä tavoitteista. Luottamus on vipuvoima, joka muuttaa sääntöjen mukaan toimimisen aidoksi sitoutumiseksi.

Lue myös: Näillä johtamisen tavoilla jokainen voi rakentaa luottamusta työpaikalla – 9 kohtaa

Viestintä ja koulutus: Kerro säännöllisesti ESG-tavoitteiden merkityksestä ja siitä, miten ne ovat linjassa yrityksen toiminta-ajatuksen kanssa. Tarjoa koulutusta ja resursseja, jotta työntekijät ymmärtävät ESG-periaatteet ja niiden vaikutukset liiketoimintaan ja yhteiskuntaan.

Vahvista ruohonjuuritason vaikutusmahdollisuuksia: Tarjoa aitoja vaikutusmahdollisuuksia ja tue sellaisten työntekijäryhmien muodostamista, jotka suhtautuvat intohimoisesti erilaisiin ESG-näkökulmiin. Näistä ryhmistä syntyy usein positiivista muutosvoimaa.

Tunnusta ja palkitse: Tunnusta ja palkitse ESG-aloitteisiin osallistuvien työntekijöiden ja tiimien ponnistelut. Tunnustaminen voi tapahtua monissa eri muodoissa, koko yrityksen laajuisista kiitoksista taloudellisiin kannustimiin.

Mittaa ja jaa onnistumiset: Mittaa säännöllisesti ESG-toimenpiteiden vaikutusta työntekijäkokemukseen, esimerkiksi henkilöstötutkimuksen tietojen avulla, ja jaa nämä onnistumiset työyhteisön kanssa. Käytä tarinoita ja tietoja osoittaaksesi, miten työntekijöiden panoksella on vaikutusta.

💡 Trust Index™ -henkilöstötutkimuksen toteuttaminen avaa väylän työpaikan vuoropuhelulle. Kun tulokset puretaan koko henkilöstölle, ja kehityskohteet määritetään sekä niiden kehittymistä seurataan vuosittain, keskustelu työpaikan sosiaalisesta vastuusta tulee osaksi rutiinia.

Työntekijöille on mahdollisuus antaa nimetöntä palautetta tutkimuksen, sekä haluttaessa sitä tukevien kevyempien pulssikyselyiden, kautta. Lisäksi he pääsevät näkemään, miten tulokset kehittyvät tehtyjen toimenpiteiden myötä. Näin jokainen voi olla osallinen työpaikan kehittämisessä.

Tutustu: Pulssikyselyt Emprising-tutkimustyökalulla – kaikki mitä tarvitset henkilöstökyselyiden toteuttamiseen

Valitse tehokas työkalu vastuullisuustyön tueksi – ota yhteyttä!

ESG-pyrkimykset ovat pohjimmiltaan tehokas keino lisätä työntekijöiden sitoutumista, houkutella huippulahjakkuuksia ja saada kuluttajat puolelleen. 

Tarjoamme käyttöösi tehokkaat työkalut, joiden avulla onnistut sekä autamme mahdollisen valmennustarpeen kanssa! Asiakkainamme on Suomen ja maailman parhaimpiin työpaikkoihin lukeutuvia toimijoita, joiden kanssa olemme tehneet tuloksellista yhteistyötä jo vuosia. 

👉Trust Index™ -henkilöstötutkimuksemme voi mahdollistaa työpaikallanne Great Place To Work™ – sertifioinnin, joka kertoo mitatusti hyvästä työpaikasta. Se on osoitus työpaikan sitoutumisesta ESG-arvoihin (ympäristö, yhteiskunta, hallinto) sekä tapa, jolla voit mitata työpaikkanne kehitystä ja viestiä siitä.

Tunnuksen avulla osoitat sidosryhmillenne, niin työnhakijoille, työntekijöille, asiakkaille kuin sijoittajille, että organisaatiosi asettaa ihmisten hyvinvoinnin etusijalle. Maailmanlaajuisesti arvostettu sertifiointi perustuu työntekijöiltäsi saatuun luottamukselliseen palautteeseen, ja se noudattaa mallia, johon maailman parhaat työpaikat ovat luottaneet jo yli 30 vuoden ajan.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät