Iän ja aseman vaikutus organisaatiokulttuurin muodostumisessa

Great Place to Work® toteutti Esimies ja Henkilöstö -tapahtumassa pulssikyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa tapahtumakävijöiden työntekijäkokemusta viiden positiivisen väittämän avulla. Selvityksen teemat, johtamisen vaikuttavuus, organisaation osaaminen, yhteisöllinen innovointi ja yhdenvertaisuuden kokemus, pohjautuvat Trust Index© -tutkimukseen.

Ylemmän johdon kokemus ja työntekijäkokemus organisaation tilasta eroavat usein toisistaan. Tämä huomattiin, kun Great Place to Work® toteutti Esimies ja Henkilöstö -tapahtumassa pulssikyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa tapahtumakävijöiden työntekijäkokemusta viiden positiivisen väittämän avulla. Selvityksen teemat, johtamisen vaikuttavuus, organisaation osaaminen, yhteisöllinen innovointi ja yhdenvertaisuuden kokemus, pohjautuvat Trust Index©  -tutkimukseen. Trust Index©  -tutkimus mittaa henkilöstön kokemusta työpaikastaan perustuen mittavaan kansainväliseen tutkimustyöhön hyvien työpaikkojen keskeisistä osa-alueista.

Pulssikyselyyn osallistui 82 vastaajaa, joista suurin osa oli yli 31-vuotiaita naisia. Tuloksista kävi ilmi, etteivät tapahtumakävijöiden työnantajat läpäisseet Great Place to Work® sertifiointi -tunnustuksen rajaa. Pulssikyselyn väittämien Trust Index©  -tulos oli 63 %, kun sertifioinnin raja on 70 %. Great Place to Work® -sertifiointi merkitsee työntekijöiden antamaa tunnustusta organisaatiolle hyvän työpaikan rakentamisesta.

Ylemmän johdon näkemys organisaation tilasta on pääsääntöisesti positiivisempi kuin esimiesten ja työntekijöiden. Kyselystä käy ilmi johdon näkevän organisaation muutoksen mahdollisuuden valoisammin kuin työntekijöiden, jotka työskentelevät muutoksen keskiössä. Ylimmän johdon onkin tärkeä huomioida, kuinka organisaatio tukee sopeutumista tarvittaviin muutoksiin. Poikkeuksellisesti työntekijöiden ja esimiesten näkemys johdon tulevaisuuden visiosta oli kuitenkin optimistisempi kuin ylemmällä johdolla.

Suomen parhaat työpaikat näyttävät esimerkkiä, kuinka pitää huolta työntekijäkokemuksesta

Ylempi johto uskoo, että heidän organisaatiossaan kannustetaan kokeilemaan uusia työtapoja lopputuloksesta huolimatta. Muu henkilöstö, sukupuolesta ja iästä riippumatta, suhtautui väittämään epäluuloisemmin. Suomen ja Euroopan parhaat työpaikat -listoilla menestynyt Nitor on hyvä esimerkkitapaus kokeilevan organisaatiokulttuurin muodostumisesta. Vähintään 10 % jokaisen organisaation jäsenen työajasta on vapaasti käytettävissä erilaisiin kehitysprojekteihin, osaamisen päivittämiseen, hyväntekeväisyystoimintaan ja innovointiin.

Henkilöstökokemukset työnantajastaan erosivat sukupuolesta, ammatillisesta asemasta ja iästä riippuen. Miespuoliset vastaajat kokivat selkeästi naisia vahvemmin olevansa työyhteisönsä tasavertaisia jäseniä. Myös luottamus johdon visioon tulevaisuudesta ja arvojen mukaiseen toimintaan oli miehillä korkeampi naisiin verrattuna. Kyselystä käy ilmi, että huomattavasti suurempi osa miehistä ja ylemmästä johdosta uskoo johtajien toimivan organisaation arvojen mukaisesti verrattuna naisiin ja työntekijöihin. Mars Finland on ansioitunut Great Place to Work®:n Maailman parhaat työpaikat -listalla. Arvot ohjaavat Marsin toimintaa globaalilla tasolla, ja ne opastavat esimerkiksi päätöksenteossa. Mars on yksityisessä omistuksessa oleva yritys, jonka erottuva arvo, vapaus, mahdollistaa liikkumavaran yrityksen kehittämisessä. Esimerkiksi suurin osa voitoista investoidaan takaisin bisnekseen.

Kyselyn keskiarvo laski lineaarisesti vastaajan iästä riippuen, eli nuoremman sukupolven suhtautuminen työnantajaansa oli positiivisempi. Alle 30-vuotiaiden luottamus organisaation johtoon oli huomattavasti korkeampi kuin vanhemmilla ikäluokilla. Iän merkitys nousee esiin erityisesti kokemuksena työpaikan yhdenvertaisuudesta: alle 30-vuotiaista 100 % koki itsensä työpaikkansa tasavertaisena jäsenenä, kun taas yli 45-vuotiasta vain 55 % koki työyhteisönsä kohtelevan häntä tasavertaisesti. Moninaisuuden huomioiminen työympäristössä ei ole vain työkyky-, kulttuuritausta- tai sukupuolikysymys, vaan myös ikä on huomioitava.

Kokemus yhdenvertaisuudesta työpaikoilla erosi iän lisäksi sukupuolesta ja ammatillisesta asemasta riippuen. Great Place to Work® korostaa, että hyvän työpaikan rakentaminen kaikille ei tarkoita vain tasapäistämistä, vaan myös yksilön tarpeiden huomioimista. Perheystävällinen organisaatio DNA on menestynyt Great Place to Work®:n tutkimuksessa. DNA:lla on otettu huomioon erilaiset perhe- ja elämäntilanteet. Organisaatio kannustaa miehiä perhevapaaseen ja huomioi myös isovanhempien roolin perheessä myöntämällä palkallista isovanhempainvapaata.

Mainitut organisaatiot ovat erottuneet Great Place to Work® tutkimuksissa esimerkillisinä työnantajina. Tämän vuoksi ne toimivat erinomaisena vertailukohtana kyselyn tuloksille ja mallina käytännöistä, joilla henkilökunnan tyytyväisyyttä voidaan lisätä.

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät