Menestyneimpiä työpaikkoja yhdistävät nämä kolme asiaa

Menestyneimpiä työpaikkoja yhdistävät asiat tukevat tuottavuutta. Alla kerron, mihin asioihin panostamalla saat aikaan vaikuttavia tuloksia.

Johtaminen, sitoutuminen ja innovointi. Nämä ovat kolme keskeistä elementtiä, jotka erottavat tällä hetkellä Suomen Parhaat Työpaikat muista.  

Taustalla on dataan perustuvaa tietoa maailman laajimmasta työntekijäkokemusta mittaavasta tutkimuksesta, johon osallistuu vuosittain yli 20 miljoonaa työntekijää yli 60 maassa.

Suomessa tutkittiin vuonna 2023 noin 150 työpaikkaa ja niiden 30 000 työntekijän kokemuksia. Tulosten valossa käy ilmi, että hyvän työntekijäkokemuksen omaavat yritykset luovat itselleen kestävää kasvua ja taloudellista etua työntekijöihin panostamalla.

Lataa koko raportti maksutta täältä!

Tässä artikkelissa [voit siirtyä klikkaamalla suoraan haluamaasi osioon]

Huonon johtajuuden hinta on kova

Tutkimusten mukaan* jopa yli 70 % on harkinnut työpaikan vaihtoa viimeisen vuoden aikana. Yleinen syy on kokemus huonosta johtajuudesta (44 %). Työntekijän vaihtuminen maksaa työpaikalla puolen vuoden tai vuoden palkkaa vastaavan summan. Kustannukset ovat sitä korkeammat, mikä kokeneemmasta osaajasta on kyse.

Huonolla johtajuudella on siis hintansa. Samaan aikaan odotukset hyvää johtamista kohtaan ovat kasvaneet. Etenkin poikkeuksellisen haastavissa ajoissa johtajilta vaaditaan yhä enemmän empatiaa, joustavuutta ja muutoksen hyvää hoitamista. Samaan aikaan teknologinen kehitys, kuten tekoälyn kehittyminen, sekä hyvinvoinnin haasteet näkyvät lähes jokaisen työpaikan arjessa.

Voidaan sanoa, että johdon ja HR:n pöydällä on tällä hetkellä kenties enemmän kuin koskaan. Kestävää työelämää on silti rakennettava, ihan kaikille.

Taitavalla johtamisella, työntekijöiden sitoutumisella ja innovatiivisuudella yritykset voivat vastata tehokkaasti ulkopuolisiin haasteisiin sekä menestyä tulevaisuuden markkinassa.

Lue myös: Miten tukea työntekijöitä AI:n murroksessa?🤖

Johtajuus – näin hyvä johtaminen luo kilpailuetua

Henkilöstötutkimuksessamme johtajuuden osa-alue mittaa työntekijöiden kokemusta johdon käyttäytymisestä. Onko johto pätevä johtamaan liiketoimintaa, toimivatko he sanojensa mukaan ja onko johto helposti lähestyttävä?

Parhaissa Työpaikoissa johtaminen perustuu luottamukseen, empatiaan ja työntekijöiden rohkaisemiseen.

Positiiviset kokemukset ja luottamus johtoon mahdollistavat strategian yhdenmukaisen toteuttamisen sekä tekevät muutosjohtamisesta helpompaa.

Johtamisen näkökulmasta on tärkeää panostaa työntekijöiden tuntemiseen ja henkilökohtaiseen suhteeseen. Jos esihenkilönä tai johtajana et tiedä, mikä yksilöä motivoi kaikkein eniten, miten voit tukea häntä parhaalla mahdollisella tavalla?

Oman haasteensa tähän on tuonut hajautunut hybridityö, jossa kohtaamisten, viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen voi vaatia aiempaa enemmän tietoista huomiointia, jotta tasavertaisuus toteutuu työntekijän työskentelytavasta ja -paikasta riippumatta.

Suomen Digimarkkinointi painottaa onnistumisen edellytyksenä valmentavan johtamisen merkitystä. SDM:ssä johtaminen ei ole pelkästään tavoitteiden asettamista, vaan työntekijöiden jatkuvaa tukemista ja kehittämistä. 

”Valmentava johtaminen tarkoittaa yksilöllistä lähestymistä, jossa jokaisen työntekijän tarpeet ja tavoitteet otetaan huomioon. Johtajat toimivat mentorina, tukien työntekijöitä niin työssä kuin henkilökohtaisessa kehityksessäkin”, SDM:n henkilöstöjohtaja Paula Rautiainen.

Suomen Digimarkkinoinnilla johtaminen ei ole pelkästään tavoitteiden asettamista, vaan työntekijöiden jatkuvaa tukemista ja kehittämistä.

On tutkittu fakta, että työntekijöihinsä panostavat työpaikat selviävät haastavista ajoista nopeammin ja pienemmin haitoin, kuin ne yritykset, jotka eivät panosta työntekijöihinsä ja joiden työntekijätyytyväisyys on heikompi.

Suomen Parhaissa Työpaikoissa keskimäärin 91 % työntekijöistä kokee, että johto on pätevä johtamaan yrityksen liiketoimintaa.

👉Lue miten voit johtajana vahvistaa uskottavuutta, kunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta.

Sitoutuminen – sitoutuneet työntekijät mahdollistavat kasvun

Hyväksi koettu johtaminen lisää kaikkein eniten työntekijöiden sitoutumista. Vahvan sitoutumisen omaavissa työpaikoissa työntekijät kokevat, että he voivat olla työpaikalla omia itsejään ja että heidän työpanoksensa on tärkeä.

Niin ikään mitä selkeämmin johto viestii tulevaisuuden suuntaa, sitä helpompi yksilöiden on tunnistaa oma roolinsa ja työnsä merkitys sen saavuttamiseksi. Tämä ruokkii sitoutumista ja omaan työhön panostamista.

Optikkoketju Specsaversilla sitoutumisen ja menestyksen yhtenä kulmakivenä on yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen ja tukeminen. Työntekijöille tarjotaan mahdollisuuksia sekä henkilökohtaiseen kasvuun että ammatilliseen kehittymiseen ja autetaan löytämään tasapaino työn ja muun elämän välillä. Jokaisen henkilökohtainen kehittyminen ja yksilöllisen polun tukeminen näkyvät joustavuutena esimerkiksi erilaisissa elämäntilanteissa ja mahdollisuuksina kasvaa erilaisiin tehtäviin organisaation sisällä. 

Specsaverssilla työntekijöille tarjotaan mahdollisuuksia sekä henkilökohtaiseen kasvuun että ammatilliseen kehittymiseen.

Moni korkean työntekijätyytyväisyyden omaava työpaikka tarjoaa myös tietoisesti tukea yksilön omien resilienssitaitojen vahvistamiseen. Kun työntekijät ovat kyvykkäämpiä kohtaamaan ja käsittelemään haasteita, kuten muutoksia työssä, markkinassa, työllisyystilanteessa tai yksityisessä elämässä, näkyy se myös hyvinvoinnissa ja parempina työsuorituksina.

Sitoutuminen, merkityksellisyyden kokemus ja ylpeys omasta työstä kulkevat käsi kädessä. Sitoutuneet työntekijät ovat valmiita antamaan itsestään ja kyvyistään jopa enemmän kuin heiltä odotetaan.

Suomen Parhaissa Työpaikoissa keskimäärin 90 % työntekijöistä kertoo olevansa ylpeä kertoessaan työpaikkansa.

💡Työpaikan pitovoima: Mikä saa työntekijän sitoutumaan?

Innovointi – kilpailuetu syntyy jatkuvasta kehittämisestä

Parhaat innovaatiot ja muutoskyky syntyvät osallistamalla, kuuntelemalla ja rohkaisemisella. Jos innovointi on heikkoa, eikä kehitystä tapahdu, yritys menettää markkinaosuuttaan ja osaajia kilpailijoilleen. Vahvat tulokset innovatiivisuuden osa-alueilla vaikuttavat siis merkittävästi sekä työpaikkakokemukseen että yrityksen taloudelliseen menestykseen.

Kuten monia ilmiöitä, myös innovaatioita ja innovatiivisuutta on mahdollista johtaa. Innovaatiot voivat olla mitä tahansa uusia ideoita tai tapoja, jotka tuottavat yritykselle jollakin tapaa uudenlaista arvoa.

Ovatko työntekijät ja työyhteisö aktiivisia esimerkiksi tuotteiden tai prosessien kehittämisessä, tai testaavatko he rohkeasti uusia tapoja? Tunnistavatko he mahdollisuuksia ja kääntävätkö he huomaamansa ongelmakohdat ratkottaviksi haasteiksi? Kokevatko he, että tähän on ylipäätään mahdollisuuksia ja tukea saatavilla?

Ohjelmistoalan yrityksessä Talgrafissa oppiminen on jatkuvaa ja tapahtuu monin eri tavoin: työpajojen, projektien ja arjen haasteiden kautta. Erityisesti yrityksessä korostetaan sitä, kuinka tärkeää on luoda työympäristö, jossa epäonnistumista ei pelätä, sillä virheistä oppiminen on olennainen osa kehittymistä.

Talgrafissa vaalitaan kulttuuria, jossa virheistä oppiminen on olennainen osa kehittymistä.

Yrityskulttuuri määrittää paljon sitä, millainen innovointikulttuuri työpaikalla on. Kun työpaikalla koetaan psykologista turvallisuutta, työntekijät eivät pelkää epäonnistumisia, mikä on kuin polttoainetta innovaatioille. Siksi tämänkaltaiset työpaikat sopeutuvat nopeammin muutoksiin, uudistuvat ja kestävät haastavien aikojen yli vahvempina.

Suomen Parhaissa Työpaikoissa keskimäärin 91 % kokee, että johto luottaa siihen, että ihmiset tekevät työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua.

🚀Työhyvinvointi – HR:n ja johtamisen kulmakivet hyvinvoivaan työyhteisöön

Työntekijöiden kokema luottamus johtoon lisää työpaikan tuottavuutta

Luottamukseen perustuva kulttuuri luo huippusuorituksia, jotka näkyvät työpaikkojen taloudellisessa menestyksessä lukuisilla eri toimialoilla. Taustalla on mitattua dataa: esimerkiksi Fortune Parhaat Työpaikat -listalla olevat työpaikat nauttivat jopa kolminkertaisista tuotoista verrokkeihinsa nähden. Voit lukea lisää artikkelistamme täältä.

Työntekijöiden näkökulmasta hyvä työpaikka on tutkimustemme mukaan sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät ja nauttivat työkavereidensa kanssa työskentelystä. Yleensä työpaikalla vallitsee vahva kulttuuri ja yhteisöllisyyden kokemus.

Vahva kulttuuri onkin vaikuttava keino erottua ja luoda tulevaisuuden kilpailuetua. Prosessit, osaaminen ja tuotteet voivat olla helpommin kopioitavissa, mutta täysin samanlaista kulttuuria ei ole mahdollista monistaa. 

Johtajien on mahdollista lisätä työpaikalla koettua luottamusta 9:lla johtamisen käytänteellä, joita ovat muun muassa palkkaamisen tavat, kiittäminen ja viestiminen. Katso kaikki käytänteet täältä.

🤝Näillä johtamisen tavoilla jokainen voi rakentaa luottamusta työpaikalla – 9 kohtaa

Erityisesti kokemukset tasa-arvosta, arvostuksesta ja työntekijöiden kuuntelemisesta ovat merkittävässä roolissa luottamuksen vahvistamisessa.

Yhteenveto: ota muistiin ainakin nämä opit

Vahva työntekijäkokemus ennustaa vahvaa tuloksentekokykyä.  

  • Henkilöstöjohtamisen laadun kehittäminen voi vahvistaa merkittävästi työpaikan pitovoimaa ja henkilöstön sitoutumista.
  • Kun työntekijät kokevat, että heitä arvostetaan ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa, työyhteisön reagointinopeus ja jatkuva kehittäminen kukoistavat.
  • Samalla työntekijöiden motivaatio ja innovatiivisuus tyypillisesti kasvavat, mikä parantaa yrityksen tuloksellisuutta ja valmiutta haasteiden edessä selviämiseen.  

Lataa Suomen Parhaat Työpaikat 2024 -raportti

Millainen on suomalainen työntekijäkokemus ja johtajuus tällä hetkellä Parhaissa Työpaikoissa?

Sukella tuloksiin maksuttomassa raportissa!

👉Lataa raportti

Kuuntele Parempaa (työ)elämää -podcast

Millaisia ovat hyvät työpaikat ja mikä niitä yhdistää? Mitä matka Parhaaksi Työpaikaksi vaatii? Sukella Suomen Parhaiden Työpaikkojen kulissien taakse vuoden 2024 puhututtavimmassa podissa!

👉Kuuntele podia

*Artikkelin ulkopuoliset lähteet:

Liity sisäpiiriläiseksi ja vastaanota uusinta tutkimustietoa ja uutisia yrityskulttuurista

"*" näyttää pakolliset kentät